Wreath-laying ceremony at the grave of Nikolai Vasilyevich Ogarkov